Privacy Policy

Privacyverklaring Financieel-gezond.nl B.V.

Via de dienst www.financieel-gezond.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Financieel-gezond.nl B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Financieel-gezond.nl B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten onder vergunning nummer 12044898. Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:

 • Hypothecair krediet
 • Consumptief krediet
 • Betaal-. en spaarrekeningen
 • Pensioenverzekeringen
 • Particuliere schadeverzekeringen
 • Zakelijke schadeverzekeringen
 • Vermogensopbouwde producten
 • Elektronisch geld
 • Adviseren en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-06-2018

Gebruik van persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juiste af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum –en plaats
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers), naam en functie van contactpersonen
 • Kopie identiteitsbewijzen
 • Burgerservicenummer (alleen indien strikt nodig)
 • Pasfoto (alleen indien strikt nodig)
 • Leeftijd
 • Salaris en andere gegevens die voor het maken van hypotheekberekeningen en het opstellen van financiële planningen nodig zijn
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en eventueel gegevens kinderen (alleen indien nodig om bovenstaande berekeningen of planningen voor uit te kunnen voeren)
 • Bankrekeningnummer
 • Bank- en hypotheekgegevens
 • Geslacht
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegeven om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Ook kunnen gegevens worden vastgelegd om praktische of effieciencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat deze ook in uw belang zijn. Hierbij staan centraal: optimale communicatie, informatievoorziening, efficiënte uitvoering van onze dienstverlening en facturering.

Mochten wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken, dan zal dit niet gebeuren zonder dat wij u daar expliciet voor om toestemming hebben gevraagd. Indien wij deze met uw toestemming gebruikte persoonsgegevens vervolgens opnieuw, voor andere of meerdere doelen zouden willen verwerken, dan vragen wij u daar eerst opnieuw toestemming voor.

Tot slot kunnen wij uw gegevens gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Reclame

Naast de informatie op onze website, kunnen wij u ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s, het verkrijgen van een financiering of bij het adviseren in uw (echt)scheidingstraject.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen, advocaten en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij de verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken. Bij advocaten gaat het om de aanvraag voor het inschrijven van uw (echt)scheiding bij de rechtbank.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplicht. Indien u daar bezwaar tegen heeft ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek. Deze zullen wij natuurlijk inwilligen. Indien u dit wenst gaat u ermee akkoord dat de zorgplicht daarmee niet meer uitgevoerd kan worden en komt te vervallen.

Aard van onze dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:

 • Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om afdekken van bepaalde risico’s
 • Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie
 • Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel product
 • Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s
 • Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment van het moment dat het betreffende product is afgesloten
 • Wij kunnen het volledig beheer van de financiële producten voor u verzorgen; advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van het financieel product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van een afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van een

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeringsmaatschappijen.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

Onze beloning

Wij brengen de kosten van onze dienstverlening rechtstreeks bij u in rekening. Voordat wij aan de opdracht beginnen, maken we een inschatting van de dienstverlening en de kosten die daarmee gemoeid gaan. U weet dus van tevoren wat u gaat betalen. Op het moment dat er een meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, ontvangt u hierover vooraf bericht van ons.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.

In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Als u toch niet wilt toestaan dat er cookies op jouw computer worden opgeslagen, kunt u uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Chrome, Firefox of Safari) zo instellen dat cookies worden geweigerd. De methode voor het aanpassen van uw cookie-instellingen verschilt per browser. In uw browser kunt u bij de instellingen de cookies uitzetten.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Deze cookies worden gebruikt voor de opbouw van interesseprofielen en (re)targetingdoeleinden.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Met de kennis kunnen wij de website verbeteren, door de content beter aan te laten sluiten.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Google Analytics Remarketing

Met google Analytics Remarketing kunnen we zien hoe u de website gebruikt. Met de informatie kunnen wij de inhoud verbeteren.

Privacy Statement Google.

Facebook

De cookie van Facebook bekijkt welke pagina’s worden geopend. Op basis van het website gebruik kunnen we relevante informatie tonen op Facebook.

Privacy statement Facebook.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u
 2. Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct
 3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
 4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard
 5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek
 6. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan? Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.

Contactgegevens Financieel-gezond.nl B.V. Borgstee 23
9403 TS Assen info@financieel-gezond.nl

Versie 03 – 7 juni 2018

Disclaimer

Disclaimer voor www.financieel-gezond.nl

Financieel-gezond.nl B.V. (Kamer van Koophandel: 01160353), verleent u hierbij toegang tot www.financieel- gezond.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Financieel-gezond.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. In de vereenkomst met de klant, zullen de bindende voorwaarden worden geregeld. Eventuele geschillen tussen de klant en Financieel-gezond.nl B.V. zal worden behandeld naar Nederlands recht.

Beperkte aansprakelijkheid

Financieel-gezond.nl B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Financieel- gezond.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Financieel-gezond.nl B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Financieel-gezond.nl B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen op de site. Ondanks onze controle van de hyperlinks die deze website bevatten, is Financieel-gezond.nl B.V. is op geen enkele wijze

verantwoordelijk voor de juistheid, authenticiteit of volledigheid van de informatie over de gekoppelde sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan websites.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Financieel-gezond.nl en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Financieel-gezond.nl B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.