Marco Anjema is erkend hypotheekadviseur, heeft veel fiscale kennis en heeft zich middels het Register Financieel EchtscheidingsAdviseur gespecialiseerd in het goed en zo snel mogelijk afronden van een scheiding. Daarbij streven wij ernaar om jullie beide zoveel mogelijk tevreden te stellen. Ons kantoor heeft als meerwaarde dat wij op alle vlakken u bij kunnen staan bij uw echtscheiding. We toetsen vooraf of de woonwensen haalbaar zijn en kijken direct hoe de financiële situatie van beide eruit ziet na de echtscheiding. Dat betekent dat wanneer er overeenstemming is deze ook uitvoerbaar zijn. Zowel wanneer het gaat om woning en hypotheek maar ook fiscaal. Een aantal voorbeelden zijn;

 • Wat is het beste voor de kinderen qua wonen, zorg en financiën
 • Hulp bij het vedelen van de boedel (bezittingen)
 • Wat is er eigenlijk bij het aangaan van geregistreerd partnerschap of huwelijk wettelijk geregeld en hoe vullen we het grijze gebied het beste samen in?
 • Kan ik de woning overnemen met een hypotheek of kan ik een nieuwe hypotheek voor een nieuwe woning betalen?
 • Advies over fiscale en overige financiële zaken
 • Opzeggen van het gezamenlijke verzekeringspakket en sluiten van twee individuele verzekeringspakketten op maat.
 • Regelen van de hypotheek (oversluiten, ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, geheel nieuwe hypotheek) waarvan u van tevoren weet dat het past.
 • Overzicht van uw huishoudboekje na de scheiding

Bij een internetscheiding is er niet of nauwelijks sprake van persoonlijke begeleiding. Als dat er is dan zal dit via de mail of telefonisch gebeuren. Bij gebrek aan kennis bij een van de partijen of bij beide leidt dit tot niks of er worden verkeerde afspraken gemaakt waardoor u alsnog lijnrecht tegenover elkaar komt te staan bij de rechtbank. Doordat u beide een advocaat moet inschakelen zal dit niet alleen leiden tot een hoge kostenpost tevens start u beide individuele levens met 1-0 achterstand. U heeft niet meer de regie over uw eigen echtscheiding en zal de uitspraak van de rechter moeten afwachten. Voor niemand is die situatie wenselijk, zeker niet wanneer er kinderen in het spel zijn.

Wij begeleiden de echtscheiding voor iedereen die is gehuwd, een geregistreerd partnerschap is aangegaan of samen woont. U kunt ons inschakelen wanneer u samen hebt gesloten dat er voor u als stel geen toekomst meer is. Maar ook wanneer uw echtscheiding al rond is en u een second opinion wenst over de gemaakte afspraken. Of wanneer er na een periode aanleiding is om de gemaakte afspraken te herzien omdat de huidige situatie daarom vraagt.

Jullie scheiding rustig, succesvol en gezamenlijk afronden is ons doel. Dat doen we in alle openheid voor beide partijen. Dat betekent dat gesprekken alleen plaatsvinden wanneer beide partijen aanwezig zijn en zal alle overige communicatie voor beide partijen in te zien zijn. Kortom jullie kunnen niet apart van elkaar op gesprek komen.

De enige uitzondering op deze regel is wanneer u een second opinion aanvraagt of wanneer u of uw partner vanwege dwangverpleging in een tbs of in een gesloten kliniek zit of wanneer uw partner langdurig in het buitenland verblijft.

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je ex-partner. Hierin staan alle afspraken over jullie toekomst na de scheiding en hoe jullie de zaken hebben geregeld en gaan regelen. Denk daarbij aan de verdeling van spullen (boedelverdeling), jullie woning, eventuele partneralimentatie en de verdeling van jullie pensioenen. Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht je mag ook zelf afspraken maken.

Een advocaat of notaris maakt het echtscheidingsconvenant uiteindelijk rechtsgeldig. Het convenant krijgt daarmee een executoriale titel. Dat betekend dat jullie afspraken ‘rechtens afdwingbaar’ worden. Als jullie de gemaakte afspraken niet nakomen dan kunnen afgedwongen worden. Bijvoorbeeld wanneer een partner de alimentatieverplichting niet nakomt dan kan dit worden afgedwongen via een incassobureau, een deurwaarden of het LBIO.

Let goed op dat afspraken in het echtscheidingsconvenant afspraken zijn tussen jou en je ex. Dat betekent dat deze geen invloed heeft op overeenkomsten die jullie met derden hebben. Bijvoorbeeld je hypotheekverstrekker. Marco zal jullie hierover uitgebreid informeren.

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
 • U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt. Maak een proefberekening om te zien of het (gezamenlijke) inkomen niet te hoog is in uw situatie.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kindgebonden-budget/voorwaarden/voorwaarden-kindgebonden-budget

Zoals u zult begrijpen is dit van verschillende factoren afhankelijk en zal dit niet tijdens het eerste gesprek duidelijk zijn. Echter aan het einde van het traject heeft u een realistisch beeld van uw besteedbaar inkomen na de echtscheiding.

In een ouderschapsplan heeft u samen vastgelegd wat de afspraken zijn over minderjarige kind(eren), waarover u het ouderlijk gezag heeft. Dit zijn afspraken over de zorg en opvoeding van kinderen. Zaken die ter tafel komen zijn:

Het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken
Waar kiest u voor? Co-ouderschap? Of wonen de kinderen volledig bij de een en gaan ze om het weekend naar de ander. Afhankelijk van deze verdeling kunt u samen afstemmen wat het beste is voor de kinderen en hoe u de zorgtaken verdeeld

De informatie- en raadplegingsplicht
In het plan spreekt u af over welke onderwerpen u elkaar op de hoogte houdt (informatie) en waarover u samen beslist (raadpleging). Heeft u samen het ouderlijk gezag over de kinderen dan moet u samen instemmen bij beslissingen over de kinderen. Denkt u daarbij aan  medische beslissingen, schoolkeuzes, voortgang op school, hoogte of wel of geen zakgeld etc..

De verdeling van de kosten van opvoeding en verzorging
Omdat u ook na de echtscheiding beide financieel verantwoordelijk blijft voor de zorg en opvoeding van uw kinderen maakt u samen afspraken over de verdeling van deze kosten. In het ouderschapsplan legt u vast of en hoe hoog het bedrag aan kinderalimentatie is en wie dit aan wie betaald.

Zijn de kinderen meerderjarig? Dus boven de 18 jaar dan hoeft u geen ouderschapsplan op te stellen. Wel maakt u afspraken hoe u de kosten van onderhoud en studie verdeelt. U moet als ouders hierin bijdragen totdat de kinderen de leeftijd van 21 jaar bereiken.

Het echtscheidingspakket is gebaseerd op het gemiddelde aantal afspraken welke stellen nodig hebben om tot overeenstemming te komen. Onze ervaring is dat dit ongeveer 4 afspraken zijn. Feitelijk hebben jullie samen 5 afspraken, het eerste gesprek “het kennismakingsgesprek” is gratis. Wanneer jullie beide een klik hebben met Marco en andersom plannen jullie, wanneer jullie wensen, meteen de  volgende 4 gesprekken in die in het pakket zijn verwerkt.

Daarnaast is er rekening gehouden met voorbereidings- en uitwerkingstijd. In het pakket zijn de kosten gemaakt door derden, bijvoorbeeld het indienen van de echtscheiding door de advocaat en griffiekosten, niet inbegrepen.

U hoeft niet naar een advocaat. De advocaatkosten zijn de kosten die de advocaat ons in rekening brengt voor het indienen van de echtscheiding bij de rechtbank. In Nederland is deze manier van indienen, alleen via advocaten, zo geregeld. Mocht het zo zijn dat u om welke reden dan ook meer tijd nodig heeft om tot overeenstemming te komen dan wordt er per uur € 150,00 aan meerprijs in rekening gebracht.

De werkeijke duur van het traject per scheiding kan sterk verschillen. Het is afhankelijk van de tijd die nodig is om over bepaalde keuzes na te denken maar ook herziening van genomen besluiten dan het proces vertragen. Gemiddeld hebben clienten bij Financieel-gezond.nl naast het gratis kennnismakingsgesprek nog 4 gesprekken nodig om tot overeenstemming te komen over de gevolgen van de echtscheiding.

Wanneer een jullie beide overeenstemming hebben bereikt en er een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding dan wordt deze door een advocaat naar de rechtbank gestuurd. De maximale termijn voor het toewijzen van de schikking is 6 weken. Meestal vindt er bij een gemeenschappelijk verzoek geen zitting plaats.

Bij een eenzijdig verzoek duurt de procedure aanzienlijk langer. Na het indienen van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding wordt de andere echtgenoot 6 weken in gelegenheid gesteld om te reageren. Deze termijn kan met 4 weken verlengd worden. Na het indienen van het verweerschrift nodigt de rechtbank beide partijen uit om met behulp van een mediator afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. Als daar geen belangstelling voor is of men komt hier niet uit dan bepaalt de rechtbank een datum voor een zitting. Afhankelijk van de drukte bij de rechtbanken kan dit enkele maanden duren. Meestal spreekt de rechtbank binnen vier weken na de zitting de echtscheiding uit en neemt hij, desgevraagd, een beslissing over de juridische gevolgen van de scheiding. Jullie zijn in dit geval wel de regie over jullie echtscheiding kwijt.

Willen jullie samen de regie over jullie echtscheiding houden en samen afspraken maken? Dan begeleiden en adviseren wij jullie beide graag over de gevolgen van de echtscheiding en maken jullie onder begeleiding van RFEA (Register Financieel EchtscheidingsAdviseur afspraken over de gevolgen van de echtscheiding. Wanneer jullie onder begeleiding van Marco Anjema als onpartijdige partij, tot overeenstemming zijn gekomen, dan kan de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden ingediend en uitgesproken. Dit bespaart jullie veel tijd, geld en energie. Bovendien helpt het in de toekomst, jullie zijn on speaking terms wat zeker belangrijk is wanneer er kinderen in het spel zijn.

Load More